Ngày 23-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Thanh Quang nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất ý chí và nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết. Trong quá trình tổ chức học tập, cần bám sát mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau hội nghị, các cấp, các ngành khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sâu, rộng trong đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp mình…

Quanh cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các vị trong Thường trực Tỉnh uỷ đã trực tiếp giới thiệu các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Sau hội nghị, các cán bộ chủ chốt sẽ viết phiếu thu hoạch, trong đó, có nội dung đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên tại cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các cấp ủy đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu, rộng nội dung của nghị quyết tới nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên toàn tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 31-8.

Theo Báo Khánh Hòa